• סנס שוקי הון פועלת בכפוף לדרישות החוק בישראל ובפיקוח של רשויות הרגולטוריות.
  • החברה בעלת רישיון נותן שירותי מטבע מהרשות לאיסור הלבנת הון.
  • סנס מנהלת מערכות מיסוי ודיווח ייחודיות הפועלות בהתאם לחוקים ולרגולציה בישראל.
  • פעילות החברה מבוקרת על ידי משרד רו"ח חיצוני.